İşsizlik Sigortası Nedir ?

ParaKazan Org

Türkiye Finans Sektörü Para Sermayesi Piyasaları
Hoşgeldiniz !
İşsizlik Sigortası Nedir ? Logo

İşsizlik Sigortası Nedir?
Çağımızın kaçınılmaz kaygısı haline gelen işini kaybetme stresini yaşamadan çalışma hayatınızı sürdürmenizi, işsiz kalsanız bile yeni bir iş bulana kadar ödemelerinizin karşılanmasını sağlar. İşsiz kalmanız durumunda; bu dönemde oluşabilecek ihtiyaçlarınıza göre farklı ürünlerimizden birini tercih ederek, işsizlik dönemini maddi sıkıntı içerisine girmeden geçirebilir ve böylece bugün sahip olduğunuz standardı koruyabilirsiniz.

Teminatlar Nelerdir?
İstek dışında işsiz kalınması, hastanede yatılması, herhangi bir kaza/hastalık sonucu çalışamayacak duruma gelinmesi ve vefat durumlarında finansal destek sağlıyoruz.

İşsizlik Teminat Kapsamı Dışındaki Haller

 • Türkiye İş Kurumu işsizlik yardımından yararlanması uygun bulunmayanlar,
 • Sigorta ettiren tarafından sigortacıya bildirimi yapılan sigortalının bildirim tarihini takip eden, sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen bekleme süresi içinde işsiz kalınması, yenileme ile alınması durumunda ise işsiz kalınan tarihten önceki sigortacı tarafından belirlenen süre boyunca ücretli olarak çalışılmaması veya bu süre boyunca çalışılmış olsa dahi mevcut sigortanın devam etmemesi durumu,
 • Sigortalının, mevsimsel bir işte veya çalışmaya ara verilmenin doğal olduğu bir işte çalışması,
 • Sigortalının, belirli projelerde çalışması ve bu projelerin bitmesi,
 • Sigortalının, isteyerek işsiz kalışı, istifa edişi ya da emekli oluşu,
 • Sigortalının kusuru veya suçu sonucu işten çıkarılması,
 • Sigortalının lokavt veya grev nedenleri ile iş sözleşmesinin askıya alınması,
 • Savaş, düşman hareketleri, çatışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati askeri hareketler nedeniyle oluşan işsizlikler,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu oluşan nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler (bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım "füzyon" olayını da kapsayacaktır) nedeniyle oluşacak işsizlikler,
 • Deprem, yanardağ patlaması, sel, su baskını ve yer kayması gibi doğal afetler nedeniyle oluşacak işsizlikler,
 • Ülke çapında etkili olabilecek siyasi veya ekonomik bir olay ve benzeri herhangi bir yasal veya idari önlem nedeniyle oluşacak işsizlikler,
 • Biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak zararlar dahil olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle meydana gelen zararlar sonucunda oluşacak işsizlikler,
 • Sertifika üzerinde belirtilen diğer haller,
 • Sigortalının; kendisinin, hısım ve akrabalarının, hukuki kişi olması halinde; münhasıran sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu işyerlerindeki çalışmaları sonucunda oluşan işsizlikler.
Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet ve Geçici Maluliyet Teminatı Kapsamı Dışındaki Haller
 • Savaş veya savaş niteliğindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma vb iç kargaşa durumları,
 • Suç işlemek veya suça teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak gibi durumlar haricinde, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • Deprem, sel, yanardağ patlaması, toprak kayması gibi doğal afetler,
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı ya da nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olan her türlü saldırı ve sabotaj,
 • Sigortalının intihar teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri,
 • Aşikar sarhoşluk, doktor kontrolü dışında ilaç ve uyuşturucu madde kullanımı,
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) ve buna bağlı olan komplikasyonlar veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) enfeksiyonları,
 • Sigorta başlangıç tarihinden önce teşhis edilen, ancak sigortalı ve/veya sigorta ettirenin haberdar olduğu halde sigorta giriş formunda beyan edilmemiş olan hastalıklar,
 • Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortacı tarafından tespit edilen ve sertifikada belirtilen süre içinde ortaya çıkan hastalıklar ve bu hastalıkların gerektirdiği ameliyatlar,
 • Sertifika üzerinde belirtilen diğer haller,
 • Kuruluş amacı veya işin devam etmesi belirli ihalelere bağlı olan şirketlerde, ihalenin sona ermesi veya yeni ihale alınamaması nedeni ile meydana gelen işsizlik,
 • İşverenin şirket satışını veya başka bir şirketle birleşeceğini sigorta başlangıç tarihinden önce açıkladığı durumda ilgili satış veya birleşmeden kaynaklanan işsizlik,
 • Hamilelik nedeniyle çalışmaya ara verilmesi,
 • Sigortadan faydalanan kimse/kimselerin sigortalının tam ve daimi malul olmasına herhangi bir şekilde suç ortaklığı etmesi,
 • Sigortalının kendi kendine verdiği zararlar,
 • Normal hamilelik, doğum veya düşük yapma,
 • Bel ağrısı veya bağlantılı durumlar,
 • Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynaklı herhangi bir durum ve bunların sonuçları,
 • İsteğe bağlı cerrahi prosedür veya estetik cerrahi,
 • Lisanssız pratisyen hekim tarafından yapılan medikal müdahaleler.
Gündelik Hastane Teminatı Kapsamı Dışındaki Haller
 • Sigortalının başlangıç tarihinde sahip olduğu (kaza veya hastalık sonucu, kötüleşme veya tekerrürü) ya da sigortalı kişinin başlangıç tarihi öncesinde kayıtlı bir pratisyen hekim tarafından görüş, tedavi veya tavsiye aldığı durumlar,
 • İntihar veya intihar girişimi,
 • Sigortalının aklı başında değilken ya da kasti olarak kendini fiziksel olarak yaralaması gibi istençli eylemleri,
 • Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen şekliyle Edinsel Bağışıklık Yetmezlik Belirtisi (AIDS) veya Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs (HIV) ile dolaylıya da doğrudan bağlantılı herhangi bir durum,
 • Tıbbi tavsiye veya gözetim altındakiler hariç alkol veya uyuşturucu kullanımı,
 • Normal hamilelik, doğum veya düşük yapma,
 • Ayaklanma, terörizm, isyan veya ihtilal, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş kaynaklı olaylar,
 • Nükleer yakıt kaynaklı ya da nükleer yakıtın yanmasıyla ortaya çıkan nükleer atıklardan radyoaktif kirlenme veya iyonize radyasyon: patlayıcı nükleer aygıtın veya nükleer kısmının radyoaktivite, zehir, patlayıcı veya diğer tehlikeli özellikleri,
 • Bel ağrısı veya bağlantılı durumlar,
 • Stres, endişe, depresyon, akli veya sinirsel bozukluk ya da psikonörotik kaynaklı herhangi bir durum ve bunların sonuçları,
 • İsteğe bağlı cerrahi prosedür veya estetik cerrahi,
 • Lisansız pratisyen hekim tarafından yapılan medikal müdahaleler.
Genel Şartlar Nelerdir?

Hayat Sigortası Genel Şartları

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları

 

Sıkça Sorulan Sorular

Çalışan 3 günden fazla rapor kullandığında, sigorta prim ödemesi yapılmamaktadır. İşsizlik sigortası yaptırabilir mi?

Müşteri o iş yerinde halen çalışıyorsa işsizlik teminatından yararlanabilir. Ancak, işveren bu sebepten dolayı haklı olarak kişiyi işten çıkartırsa işsizlik teminatı ödenmez.

Şirket isim değişikliği olduğunda, kişi işsizlik teminatından faydalanabilir mi?

Eğer uygulamada, kişi tüm hakları ile (kıdem tazminatı ödenmeden, çalışma süresi ile birlikte) yeni şirkete geçirilmiş ise, Gelir Güvencesi Sigortası için 12 ay, diğer işsizlik ürünleri içinse 180 gün, aynı iş yerinde çalışma koşulu korunabilir.

İşverenin şirket satışını veya başka şirketle birleşeceğini sigorta başlangıç tarihinden önce açıklaması halinde, ilgili satış ve birleşmeden kaynaklanan işsizlik durumunda işsizlik teminatı ödenmez.

Faaliyetlerinin devam etmesi ihalelere bağlı olan şirketlerde meydana gelen işsizliklik durumlarında işsizlik teminatı ödemesi yapılır mı?

Kuruluş amacı veya işin devam etmesi belirli ihalelere bağlı olan şirketlerde, ihalenin sona ermesi veya yeni ihale alınamaması nedeni ile meydana gelen işsizlik durumlarında işsizlik teminatı ödenmez.

Örneğin, 3 yıl sürecek olan bir inşaat projesinin, süre sonunda tamamlanması ile birlikte sigortalı olan çalışanların işsiz kalması halinde tazminat ödenmez

Hastalık nedeniyle uzun süre raporlu olan ve sigortası ödenmeyen bir kişi işsizlik sigortasından yararlanabilir mi?
 • Çalışanın hastalığının tedavi edilemeyecek düzeyde olması ve iş yerinde çalışmasında sakınca yarattığının tespit edilmesi,
 • Çalışanın yaşam tarzı/davranışları/alışkanlıkları sebebiyle oluşmuş bir rahatsızlık yüzünden ard arda 3 gün işe gelememesi veya bir ay içinde 5 günden fazla işe gelememesi,
 • Hamilelik/doğum izni süresi boyunca ve ücretsiz olarak izin alınması durumlarında işsizlik teminatı ödemesi yapılmaz.
Bordrolu çalışan ve aynı zamanda şirket ortağı olan bir kişi, işsizlik teminatından mı gündelik hastane teminatından mı yararlanır?

Sigortalının kendisinin, hısım ve akrabalarının tüzel kişi olması halinde; özellikle sigortalının, ortaklarının, iştiraklerinin ve yöneticilerinin; hısım ve akrabalık, ortaklık, iştirak ve yöneticilik ve benzeri bağlılıklar ile ilişki içinde bulunduğu iş yerlerindeki çalışmaları sonucunda oluşan işsizliklerde tazminat ödemesi yapılmaz.

Bu durumları içermeyen durumlarda, kişi bordrolu olarak çalışıyorsa gerekli koşullar sağlandığında işsizlik teminatı ödenir.

Engelli kadrosunda çalışan bir kişi işsizlik teminatından yararlanabilir mi?

Engelli kadrosunda çalışan bir kişi işsizlik teminatından yararlanabilir.

SSK''dan emekli olan ve bordrolu olarak çalışmaya devam eden bir kişi işsizlik sigortası yaptırabilir mi?

Sözleşmeli çalışanlar ve emekli olanlar işsizlik ürünlerinden yararlanamazlar.

Özel bir şirkette sözleşmeli olarak çalışan ve sözleşmesi her yıl yenilenen bir kişi işsizlik sigortası yaptırabilir mi?

Sözleşmeli olarak çalıştığı iş, süreklilik arz etmediği ve sigortanın devamlılığı olmadığı için yararlanamaz. Proje bazlı yapılan sözleşmelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

İşsizlik tazminatı olarak müşteriye ödenen tutar, net tutar mıdır?

İşsizlik tazminatı olarak net tutar ödenmektedir.

Garanti Kredi Kartı İşsizlik Sigortası''nda, sigortalıya yapılacak tazminat ödemesi için hangi tarih esas alınır?

İşsiz kalınan tarihten bir önceki döneme ait kredi kartı borcu ödenir. Muafiyet süresi başvuru tarihinden itibaren hesaplanır. Örneğin, başvuru 01.01.2013’te yapılıp, ekstre 15.01.2013’te kesildiyse, muafiyet süresi 01.01.2013 tarihinden itibaren hesaplanır.

Garanti Kredi Kartı İşsizlik Sigortası sanal kartı da kapsar mı?

Sanal kartı kapsamaz. Ancak sanal kart, kredi kartına bağlı ise teminat kapsamındadır. Sanal kredi kartları, ekstreleri asıl kartla birlikte kesilen ek kartlar oldukları için ortak ekstre kesilen ek kartlar asıl kart ile birlikte değerlendirilir. Hesaba bağlı olan sanal kartlar kapsam dışında kalır.

Aktif kredi kartı Garanti Bankası tarafından, potansiyel duruma getirilen ve tazminat talebinde bulunulan durumlarda sigortalılara tazminat ödemesi yapılmaz.

Garanti Kredi Kartı İşsizlik Sigortası’nda tazminata hak kazanıldığında, işsiz kalındığı tarihten bir önceki döneme ait ekstre borcu mu, toplam kart borcu mu ödenir?

İşsiz kalındığı tarihten bir önceki döneme ait toplam kart borcu (ekstre + ileriye dönük taksitler) ödenir. Üst sınır 10.000 TL’dir.

Müşterinin birden fazla kredi kartı varsa, bu kredi kartlarının her biri için ayrı ayrı 10.000 TL’lik teminattan yararlanabilir mi?

Garanti Bankası kart limitleri ortaktır. 10.000 TL kart limiti tüm kartlara paylaştırılır.

Poliçe ek kart sahibi adına düzenlendiğinde, işsizlik durumunda teminattan kim yararlanabilir?

Ortak ekstre kesilen ek kartlar, asıl kart ile birlikte (dönem içi borçları, ileri vadeli borçları ve temel anaparaları da dikkate alınmak suretiyle) değerlendirilir. Kartın asıl ya da ek olmasından bağımsız, sigortalı olarak her zaman asıl kart sahibi esas alınır.

Gelir Güvencesi Sigortası’nda poliçe yenilendikten sonra, yenilendiği ay içerisinde işsiz kalma durumunda 180 gün çalışma koşulu aranır mı?

Gelir Güvencesi Sigortası’nda poliçe yenilemelerinde 180 gün muafiyet koşulu beklenmez. İşsiz kalma durumunda işsizlik teminatından yararlanılabilir.

Tazminat ödendikten sonra kişi iş bulursa, tekrar hak ediş gereği; istek dışı işsizlik tazminatının yeniden ödenebilmesi için, 180 gün çalışılmış olması ve bu süre boyunca sigortalılığın devamı gereklidir.

Gelir Güvencesi Sigortası’nda işsizlik teminatına hak kazanıldığında, ödeme ne şekilde yapılır?

Sigortalı, 6 ay boyunca her ay Türkiye İş Kurumu’ndan işsizliğinin devam ettiğini gösteren belge ile işsizlik teminatından faydalanır. İlk ödeme, işsiz kaldığı tarihten 60 gün sonra yapılır.

Gelir Güvencesi Sigortası’nda tazminata hak kazanan bir kişi işsizlik tazminatını 3 ay aldıktan sonra askere giderse maaş almaya devam eder mi?

Askere gittiğinde, istek dışı işsizlik durumu ortadan kalkacağından maaş almaya devam edemez. Askerlik nedeniyle işten ayrılmalarda ise herhangi bir tazminat ödenmez.

Gelir Vergisi Avantajı Nedir?

Gelir vergisi mükellefi olan hayat sigortası üyeleri, sigorta primlerini gelir vergisi matrahından düşebiliyor. Eğer gelir vergisi mükellefiyseniz; kendiniz, eşiniz ve 18 yaşından küçük çocuklarınız için ödediğiniz hayat sigortası primlerini belirtilen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan düşürebilirsiniz. Böylece, ödeyeceğiniz vergi ve hayat sigortaları için cebinizden çıkacak tutar azalır.

Ücretli çalışanlar

Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. maddesine göre;

 • Poliçesini 7.10.2001''den sonra yaptırmış ve bordrolu sigorta sahipleri, ödedikleri hayat sigortası priminin, ilgili ayda elde edilen brüt kazancının %5''ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmını gelir vergisi matrahından düşebilirler.
 • Poliçesini 7.10.2001''den önce almış bordrolu sigorta sahipleri, ödedikleri hayat sigortası priminin, ödedikleri ayda elde edilen brüt ücretinin %15’i kadar kısmını, sosyal güvenlik kurumları primi işçi payı aylık tutarını aşmaması şartıyla vergi matrahından düşebilirler.

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri

Gelir Vergisi Kanunu''nun 89. maddesine göre;

 • Poliçesini 7.10.2001''den sonra almış beyana tabi gelir vergisi mükellefleri tarafından ödenen hayat sigortası primleri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücretli çalışanların net gelirlerinin hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş olması şartıyla, beyan edilen yıllık gelirin %5''ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından düşülebilir.
 • Poliçesini 7.10.2001''den önce yaptırmış beyana tabi gelir vergisi mükellefleri, ödedikleri hayat sigortası primini, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiği gelirin %5’ini ve her bir kişi için asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından düşebilirler.

Vergi avantajından faydalanmak için poliçe ödeme belgelerinizi; ücretli çalışansanız çalıştığınız iş yerinin muhasebe veya insan kaynakları birimine ilgili ayda iletmeniz, beyana tabi gelir mükellefi iseniz muhasebecinize ileterek gelir vergisi beyannamesinde belirtmeniz yeterlidir.

Daha fazla Bilgi İçin
Hisse Senedi

BORSA

Forex Eğitimi

FOREX

Borsa İstanbul

BORSA

Vadeli Hesaplar

BORSA

Forex Nedir

FOREX

Forex Demo Hesap

FOREX

Bitcoin

YATIRIM

Altın Hesabı

YATIRIM

Faiz Kazandıran Altın Hesabı

YATIRIM

Altın Mevduat Hesabı ile Güvenilir Kazanç

YATIRIM

Gram Altın Hesabı ile Yatırım Nasıl Yapılır ?

HABER

İnternetten Para Kazanma Teknikleri

HABER

Swapsız Forex Hesabı

FOREX

Cep Telefonu Para Kazandıran Mobil Uygulamalar 2016

HABER

Iphone için En Güncel Finans Uygulamaları

HABER

Yandex Toloka'da nasıl para kazanılır?

İnternetten Para Kazanma

Youtube Video yayınlayarak Zengin Olmak İstermisiniz ?

İnternetten Para Kazanma

Site Adreslerini Kısalt Paylaş Kazan

İnternetten Para Kazanma

Anket Doldurarak Para Kazanma

Para Kazandıran Uygulamalar 2016

Bayilik Veren Firmalar

YATIRIM

Emtia

BORSA

Öğrenciler İçin İş Fikirleri - Part Time

İş Fikirleri

Network Marketing

YATIRIM

Ortaklık Programları

YATIRIM

Avon'a Satış Temsilcisi Olmak

Network Marketing

McDonalds'ta Part Time Çalışmak

Öğrenciler İçin İş Fikirleri - Part Time

GittiGidiyor Reklamlarını Yayınlayın Para Kazanın

Ortaklık Programları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

HABER

Seks Para ve İktidar Kollektif Yaşamın Öyküsü

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Dış Ticarette Alternatif Para Kazanma Yolları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Banka ve Finansal Sistem

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Ne Kadarı Yeterli? Para Sevgisi ve İyi Yaşam Mücadelesi

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Donumdaki Para

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Petrol Para İktidar Anglo-Amerikan Politikası ve Yeni Dünya Düzeni

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para ile Akraba

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Kartları Sizi Zenginliğe Götürecek 50 Yol

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Karar Anı - Aklın Para Üzerindeki Gücü

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

İnternetten Para Kazanmanın 121 Yolu

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Oyunu Psiko Siber Savaş

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Koçluğu

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Dostumdur Cd

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Yahudiler Dünya ve Para - Yahudi Halkının Ekonomik Tarihi

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Kümesteki Kartal Neden Uçamaz?

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Altın Başlangıç Aileler ve Çocuklar İçin Para Yönetimi

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Küçük İşlerle Büyük Para Kazanmanın Yolları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Şeytanla Pazarlık Borsanın İçyüzü - Para Nasıl Kazanılır?

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Kazanma ve Kullanma Sanatı

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Kitabı Finans Dünyasının Nasıl Çalıştığıyla İlgili Bilmeniz Gerekenler

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para Teorisi - Politikası

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Forexde Para Kazanmanın Yolları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Gayrimenkulden Nasıl Para Kazanılır ?

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

İnternet Zenginleri Online Zenginlerin Kolay Para Kazanma Sırları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Havadan Para Kazanmanın Yolları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Çok Para Kazanan Kadınların Sırları

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Döviz Kurları Uluslararası Para Sistemi ve Ekonomik İstikrar

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Para-Şüt En İyi İş Nasıl Bulunur ?

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Az Para Kazanmak Kader Değil

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

100 Soruda Para ve Para Politikası

Para Hakkında Yazılmış Kitaplar E-Kitap PDF

Gezerek Para Kazan - Bounty Mobil Uygulaması

Cep Telefonu Para Kazandıran Mobil Uygulamalar 2016

Kitap Yazarak Para Kazan - Mobidik ile Online Kitap Satışı PDF

İnternetten Para Kazanma

Alışveriş Yaparak Para Kazanma - Netlioo

İnternetten Para Kazanma

Tasarım Yaparak Para Kazan - idemama

İnternetten Para Kazanma

Freelancer - İnternet Projeleri Yaparak Para Kazanın

İnternetten Para Kazanma

Yandex Partner ile Sitenize Reklam Alın

İnternetten Para Kazanma

MNG Kargo Acenteliği

Bayilik Veren Firmalar

Vodafone FikirÇarkı - Girişimcilik Programı

Melek Yatırım

Garanti Partners Hızlandırma Programı

Melek Yatırım

Galata Business Angels - Girişimcilik

Melek Yatırım

BÜMED Business Angels

Melek Yatırım

Kişisel Gelişim

Kitap Yazarak Para Kazan - Mobidik ile Online Kitap Satışı PDF

İşsizlik Sigortası Nedir ?

HABER

Para Psikoloğu

Kişisel Gelişim

Hem İş Olur Hem Para

Kişisel Gelişim

Aşk Eşittir Para

Kişisel Gelişim

İnternetten Para Kazanmanın 43 Kolay Yolu

Kişisel Gelişim

Para Kodları

Kişisel Gelişim

Para Hakkındaki Endişelerimizi Nasıl Gideririz

Kişisel Gelişim

Para Dediğin Elimin Kiri

Kişisel Gelişim

Kod Adı Para

Kişisel Gelişim

Hangi Aracı Kurum ile Çalışmalıyım ?

BORSA

Godaddy Ortaklık Programı ile Hosting ve Domain Satışlarından Komisyon Kazanın

Ortaklık Programları

DMCA.com Protection Status